98-85-1
98-85-1 / 98%
α-Methylbenzyl alcohol 1-苯基乙醇

3840-31-1
3840-31-1 / 98%
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol 3,4,5-三甲氧基苯甲醇

17849-38-6
17849-38-6 / 98%
2-Chlorobenzyl Alcohol 邻氯苄醇

488-17-5
488-17-5 / 98%
3-Methylcatechol 3-甲基邻苯二酚

1777-82-8
1777-82-8 / 98%
2,4-Dichlorobenzyl alcohol 2,4-二氯苯甲醇

10597-60-1
10597-60-1 / 98%
3,4-Dihydroxyphenylethanol 羟基酪醇

5150-42-5
5150-42-5 / 98%
2,3-Dimethoxyphenol 2,3-二甲氧基苯酚

分页

欢迎通过电话(400-106-2016)或邮件(sales@infsci.com)咨询和索取 芳香醇 Aromatic Alcohols完整印刷目录及产品工艺介绍。